Algemene voorwaarden

Acceptatie van de Servicevoorwaarden

De volgende voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op uw gebruik van de websites van OBM BV en de OBM Groep met hoofdvestiging te Nieuw-Vennep Nederland (“OBM”, “wij ” “ons” of “onze”), met inbegrip van alle inhoud, functionaliteit, producten en diensten die op of via dergelijke websites (gezamenlijk de “Website”) worden aangeboden, hetzij als gast of als geregistreerde gebruiker. Deze Voorwaarden zijn ook van toepassing op uw gebruik van andere OBM-diensten die deze Voorwaarden weergeven of bevatten (“Aanvullende Diensten”). In deze Voorwaarden worden de Website en Aanvullende Diensten gezamenlijk de “Diensten” genoemd.

Lees deze algemene Voorwaarden zorgvuldig door voordat u de Services gaat gebruiken. Door de Services te gebruiken, accepteert u en stemt u ermee in gebonden te zijn aan en zich te houden aan deze Servicevoorwaarden. Als u niet akkoord wilt gaan met deze Servicevoorwaarden, mag u de Services niet gebruiken. Naast deze Voorwaarden kunnen software of services die zijn opgenomen in of anderszins aan u beschikbaar worden gesteld via de Services onderworpen zijn aan een afzonderlijke overeenkomst tussen u en OBM, zoals licentieovereenkomsten voor eindgebruikers. Als deze Voorwaarden niet in overeenstemming zijn met dergelijke overeenkomsten, prevaleren die overeenkomsten. 

Privacybeleid en Cookiebeleid

Lees via de links de pagina’s Privacy Policy en Cookiebeleid dat ook van toepassing is op uw gebruik van de Services, om onze praktijken te begrijpen.

Wijzigingen in de Servicevoorwaarden

We kunnen deze Voorwaarden van tijd tot tijd bijwerken; u dient deze pagina regelmatig te controleren om kennis te nemen van eventuele wijzigingen. Als u de Services blijft gebruiken na het plaatsen van herziene voorwaarden, betekent dit dat u de wijzigingen accepteert en ermee instemt.

Intellectuele eigendomsrechten

De Diensten, met inbegrip van alle inhoud, kenmerken en functionaliteit daarvan, zijn eigendom van OBM, haar licentiegevers of andere leveranciers van dergelijk materiaal. U mag de Services alleen gebruiken voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik of legitieme zakelijke doeleinden die verband houden met uw rol als huidige of potentiële klant van OBM. Alle overige rechten zijn voorbehouden aan OBM.

Verboden gebruik

U mag de Services alleen gebruiken voor wettige doeleinden en in overeenstemming met deze algemene voorwaarden. U stemt ermee in de Services niet te openen of te gebruiken voor enig doel dat onwettig is of buiten het bereik van het beoogde gebruik van de Services valt (naar eigen oordeel van OBM)

Afwijzing van garanties

De Services en alle informatie, inhoud, materialen, producten (inclusief software) en andere services die zijn opgenomen in of anderszins aan u beschikbaar zijn gesteld via de Services, worden door OBM geleverd op een “as is” en “as available” basis. OBM geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met betrekking tot de werking van de Services, of de informatie, inhoud, materialen, producten (inclusief software) of andere services die zijn opgenomen in of anderszins aan u beschikbaar zijn gesteld via de Services .

Voor zover wettelijk toegestaan, wijst OBM alle garanties af, expliciet of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. OBM garandeert niet dat de Diensten, informatie, inhoud, materialen, producten (inclusief software) of andere diensten die zijn opgenomen op of anderszins aan u beschikbaar zijn gesteld via de Diensten, de servers van OBM of elektronische communicatie die door OBM wordt verzonden, vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten.

Beperking van aansprakelijkheid

Voor zover wettelijk toegestaan, is OBM niet aansprakelijk voor winstderving of enige indirecte, incidentele, punitieve, speciale of gevolgschade die voortvloeit uit of verband houdt met deze Overeenkomst. Verder, voor zover wettelijk toegestaan, zal niets in deze Voorwaarden de aansprakelijkheid van OBM voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door zijn nalatigheid of voor fraude of enige andere aansprakelijkheid uitsluiten of op enigerlei wijze beperken voor zover hetzelfde niet mag worden uitgesloten of beperkt als een juridische kwestie.

Vrijwaring

U stemt ermee in om OBM, haar gelieerde ondernemingen en licentiegevers en hun respectievelijke functionarissen, directeuren, werknemers, contractanten, agenten, licentiegevers en leveranciers te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle claims, aansprakelijkheden, schade, vonnissen, onderscheidingen, verliezen, kosten, uitgaven of vergoedingen (inclusief redelijke advocatenhonoraria) als gevolg van schending van deze voorwaarden.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Elk geschil of claim van u die voortvloeit uit of verband houdt met deze Voorwaarden (“Claim”) wordt beheerst door Nederlands recht zonder gevolg te geven aan enige keuze of conflicterende wettelijke bepaling of regel. Elke rechtsgeding, actie of procedure die voortvloeit uit of verband houdt met een Vordering zal uitsluitend worden voorgelegd aan de rechtbanken van Nederland. U stemt ermee in af te zien van alle bezwaren tegen de uitoefening van jurisdictie over u door dergelijke rechtbanken en tegen de plaats in dergelijke rechtbanken.

Algemene vragen

Neem voor algemene vragen contact met ons op via info@obmn.nl

© OBM B.V. 2022